Omgevingswet in de praktijk - 6 daagse opleiding

Alle essentiële kennis die je nodig hebt in de praktijk

Inschrijven
 • Data
  25 apr 2024, 30 mei 2024, 6 jun 2024, 13 jun 2024, 20 jun 2024, 27 jun 2024
 • Locatie
  Hotel Van der Valk Veenendaal
 • Kosten
  € 2695,00 excl. btw
 • Punten
  30 NOvA Juridisch

Informatie

Ben je op zoek naar een praktijkgerichte opleiding waarmee je jouw kennis en expertise op het gebied van de Omgevingswet naar een hoger niveau tilt? Ontdek dan met deze opleiding de kerninstrumenten, de belangrijkste veranderingen en de mogelijkheden die de Omgevingswet met zich meebrengt.

Krijg diepgaand inzicht in de structuur van het wettelijk stelsel en ken de samenhang tussen de verschillende deelgebieden; ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur, bouwen en mobiliteit. 

Deze opleiding biedt je handvatten om slimme keuzes te maken. Je leert hoe je de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning voor projecten optimaal benut.

Uiteraard wordt aandacht besteed aan participatie en inspraak, evenals aan de veranderingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Dag 1 - Systeem & Instrumenten
Dag 2 - Omgaan met het Omgevingsplan
Dag 3 - Milieu
Dag 4 - Bouwen 
Dag 5 - Water & Natuur
Dag 6 - Klimaat/Energie & Gezondheid

Voor uitgebreide informatie per dag, klik hieronder bij 'Programma' op de betreffende dag (datum). 

Gedurende de opleidingsdagen wordt gebruik gemaakt van verschillende lesvormen, zoals interactieve lezingen, groepsdiscussies en praktische oefeningen. Ook krijg je toegang tot de kennisbank VIND Omgevingszaken.

De dagen zijn eventueel ook afzonderlijk te volgen. Voor meer informatie en kosten graag contact opnemen met e.hoofs@sdu.nl (programmamanager).

Leerdoelen
Na afloop van de opleiding:
 • Weet je hoe je aan de nieuwe wet- en regelgeving voldoet en hoe je jouw werkprocessen efficiënter maakt;
 • Heb je een totaal overzicht en begrijp je de samenhang tussen verschillende deelgebieden en de specifieke beleidsaspecten hiervan;
 • Ben je in staat om te werken met de nieuwe instrumenten en procedures.

Bestemd voor
Van deelnemers wordt minimaal juridisch HBO-werk/denkniveau verwacht; d.w.z. je hebt een juridische achtergrond en/of een aantal jaren in relevante juridische context gewerkt.

Beleids-, juridisch medewerkers, concern juristen en managers die te maken hebben met het omgevingsrecht (bv op het terrein van ruimtelijke ordening, bouw- en juridische zaken en vergunningverlening) werkzaam bij gemeente, omgevingsdienst of provincie. Advocaten, juristen en juridisch adviseurs werkzaam op het gebied van het omgevingsrecht.


Overig cursusaanbod Omgevingswet etc.
Kijk HIER voor meer cursussen op gebied van de Omgevingswet etc.

Programma

09:30 - 16:30

Programma & Leerdoelen

Achtergrond en ontwikkelingen totstandkoming Omgevingswet       
 • Van sectoraal naar integraal omgevingsrecht (matrix FT) Wro, Wabo en Omgevingswet
 • Gewijzigde wet- en regelgeving
 • Europees recht en doorwerking in het nationale recht
 • Jurisprudentie en gevalsbespreking

Systeem Omgevingswet

 • Uitvoeringsbesluiten (OB-Bbl-Bkl)
 • Bal en Ministeriële regeling
 • Procedures algemeen 

Kerninstrumenten
 • Zorgplichten
 • Omgevingsvisie
 • Plannen en programma’s
 • Decentrale regels (omgevingsplan, waterschapsverordening en provinciale verordening)
 • Algemene regels voor activiteiten in leefomgeving
 • Omgevingsvergunning
 • Projectbesluit

Na deze dag:
 • Heb je een overzicht van de belangrijkste zaken van de Omgevingswet;
 • Ken je de belangrijkste onderdelen en mogelijkheden van de kerninstrumenten;
 • Weet je wat de belangrijkste veranderingen in het proces van het sectorale omgevingsrecht (milieu, ruimtelijke ordening, natuur, bouwen en water) naar het nieuwe geïntegreerde stelsel zijn.

Tijdsindeling

09.00 Ontvangst en inschrijving
09.30 Start 
11.00 Pauze
11.15 Vervolg
12.45 Lunch
13.30 Vervolg
15.00 Pauze
15.15 Vervolg
16.30 Einde

09:30 - 16:30

Programma & Leerdoelen

 • Het overgangsrecht voor omgevingsplannen
 • De bruidsschat
 • Instructieregels die gelden voor het omgevingsplan (Bkl, provinciale omgevingsverordening)
 • Verhouding omgevingsvisie-programma-omgevingsplan
 • (Organische) gebiedsontwikkeling en grondontwikkeling
 • Wijziging omgevingsplan + Projectbesluit + BOPA
 • Evenwichtige toedeling van functies (ETFAL) + gebruiksruimte
 • Milieunormen in het omgevingsplan
 • Omgevingswaarden
 • Veiligheid
 • Gebodsbepalingen
 • Open normen en wetsinterpreterende beleidsregels
 • Onderzoeksplichten
 • Integratie van gemeentelijke verordeningen in het omgevingsplan
 • Invulling grondeigendom op hoofdlijnen
  • Grondeigendom
  • Onteigening
  • Voorkeursrecht
  • Herverkaveling
  • Kostenverhaal
  • Schadevergoeding
 • Jurisprudentie over bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte en de betekenis daarvan voor omgevingsplannen
 • Toezicht en Handhaving planregels
 • Rechtsbescherming
 • Toepassing DSO (TAM-IMRO en STOP/TPOD) bij omgevingsplan

Na deze dag:

 • Ben je bekend met het overgangsrecht m.b.t. Omgevingsplan op grond van de Omgevingswet, waaronder de bruidsschat;
 • Ken je de inhoudelijke eisen alsook de totstandkomingseisen en de wijzigings- en toepassingsmogelijkheden van het die gelden voor een omgevingsplan;
 • Heb je zicht op evenwichtige toedeling van functies en toepassing van gebruiksruimte (mengpaneel) op wat in een omgevingsplan moet worden opgenomen en op welke wijze dit juridisch kan;
 • Heb je inzicht in de planmogelijkheden bij gebiedsontwikkeling en grondontwikkeling.

Tijdsindeling
09.00 Ontvangst en inschrijving
09.30 Start
11.00 Pauze
11.15 Vervolg
12.45 Lunch
13.30 Vervolg
15.00 Pauze
15.15 Vervolg
16.30 Einde

09:30 - 16:30

Programma & Leerdoelen

 • Omgevingsvergunning milieu onder de Omgevingswet (milieubelastende activiteiten)
 • EU-richtlijnen MER en milieueffectrapportage
 • (Uit)werking van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en andere relevante AMvB’s (Ob, Bkl)
 • Lucht, geluid, afvalstoffen, externe veiligheid, luchtkwaliteit, duurzame energie en bodem:
  • Veranderingen in werking en opzet;
  • Doorwerking in de nieuwe instrumenten uit de Omgevingswet (bijvoorbeeld omgevingsplan, omgevingsplanactiviteit en omgevingswaarden-Bkl).
Leerdoelen 
Na deze dag:
 • Ken je de structuur en werking van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en andere relevante AMvB’s (Ob en Bkl) en de uitwerking daarvan;
 • Heb je inzicht in de regelingen en het proces van vergunningverlening bij milieubelastende activiteiten;
 • Ben je in staat de milieuthema’s en onderwerpen zoals milieueffectrapportage te plaatsen en te gebruiken in de praktijk, bijvoorbeeld bij de toepassing van het omgevingsplan of omgevingsvergunning
 • Kan je vergunningsprocedures betreffende milieubelastende activiteiten begeleiden of daarover adviseren.
Tijdsindeling
09.00 Ontvangst en inschrijving
09.30 Start
11.00 Pauze
11.15 Vervolg
12.45 Lunch
13.30 Vervolg
15.00 Pauze
15.15 Vervolg
16.30 Einde

09:30 - 16:30

Programma & Leerdoelen

 • Introductie
 • Wijzigingen t.o.v. de Wabo
 • Knip in de omgevingsvergunning voor bouwen
 • Omgevingsvergunning voor omgevingsplanactiviteit
 • Omgevingsvergunning voor (technische) bouwactiviteit
 • Bopa of wijziging omgevingsplan
 • Vergunningsvrij bouwen
 • Het stelsel van kwaliteitsborging
 • Toezicht en handhaving
 • DSO-loket

De nadruk van de cursus ligt op de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit en de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit. Ook is er bijzondere aandacht voor het stelsel van kwaliteitsborger waarbij een private kwaliteitsborger toezicht houdt op bouwwerken uit gevolgklasse 1 (o.a. grondgebonden woningen). Uiteraard komt ook het overgangsrecht voldoende aan de orde.

Leerdoelen dag 
Na deze dag:
 • Ken je de belangrijkste wijzigingen in het omgevingsrechtelijke stelsel waar het gaat om vergunningverlening voor bouwactiviteiten;
 • Heb je inzicht in kwaliteitsborging en vergunningsvrij bouwen;
 • Kan je het vergunningsproces begeleiden en daarover adviseren;
 • Ken je de belangrijkste wijzigingen in handhaving van het publieke bouwrecht.
Tijdsindeling
09.00 Ontvangst en inschrijving
09.30 Start
11.00 Pauze
11.15 Vervolg
12.45 Lunch
13.30 Vervolg
15.00 Pauze
15.15 Vervolg
16.30 Einde

09:30 - 16:30

Programma & Leerdoelen

Water 
 • Water in de Omgevingswet
 • Doelen waterbeheer en relatie met Europese verplichtingen
 • Taken waterbeheer: wie doet wat?
 • Regelgeving voor de verschillende wateractiviteiten, inclusief:
  • relatie zorgplichten, algemene regels en vergunningplicht
  • relatie milieubelastende activiteit en lozingsactiviteit in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en
  • de bruidsschat voor waterschappen en gemeenten
  • regelgeving voor indirecte lozingen
 • Projectbesluit of vergunning eigen dienst
 • Gedoogplichten
 • Schadevergoedingsregeling
 • Toezicht en handhaving
Natuur
 • Internationaal- en Europees Natuurbeschermingsrecht
 • Gebiedsbescherming (voortoets + passende beoordeling, M.e.r.)
 • Soortenbescherming
 • Stikstof inclusief AERIUS-berekeningen
 • Omgevingsvergunning Natuur
 • Wijze waarop het natuurbeschermingsrecht doorwerkt naar het omgevingsplan en omgevingsvergunningen
 • Ontwikkelingen in de jurisprudentie die ook van invloed zijn op het natuurbeschermingsrecht onder de Omgevingswet (denk bijvoorbeeld aan de uitspraken over natuurbelangen, stikstof en ruimtelijke besluitvorming)
 • Stikstofproblematiek (bouw, agrarische sector, etc.)
 • Handhaving
Leerdoelen
Na deze dag:
 • Ben je bekend met de wijze waarop het waterrecht is ingebed in het stelsel van de Omgevingswet;
 • Ben je bekend met de vindplaatsen inzake Natuur in de Omgevingswet;
 • Heb je zicht op het onderscheid in directe en indirecte lozingen;
 • Heb je inzicht in het natuurbeschermingsrecht in de Omgevingswet;
 • Ben je bekend met de stikstofproblematiek.
Tijdsindeling
09.00 Ontvangst en inschrijving
09.30 Start
11.00 Pauze
11.15 Vervolg
12.45 Lunch
13.30 Vervolg
15.00 Pauze
15.15 Vervolg
16.30 Einde

09:30 - 16:30

Programma & Leerdoelen

 • Klimaatzorg / CO2 / EMTS 
 • Energietransitie:  
  • Nieuwe Energiewet
  • Warmtewet
  • Bevoegdheden als het gaat om het projectbesluit waarbij dan ook zonne-energie, windparken en kleine modulaire reactoren (Small Modular Reactors of SMR's) aan bod komen
 • Gezondheid 
Leerdoelen
Na deze dag:
 • Ken je de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt als het gaat om klimaatproblematiek en energietransitie;
 • Weet op welke wijze de Omgevingswet bij kan dragen aan een gezonde leefomgeving.
Tijdsindeling
09.00 Ontvangst en inschrijving
09.30 Start
11.00 Pauze
11.15 Vervolg
12.45 Lunch
13.30 Vervolg
16.30 Einde

Kosten

Normale prijs € 2695,00 excl. btw
Abonnees VIND Omgevingszaken € 2445,00 excl. btw (€ 250,00 korting)
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

30 punten


Contact

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Congrescoördinator

Wina Ori

070 - 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl