Heeft u een vraag of opmerking?

Natuurlijk willen wij dat u tevreden over ons bent. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.
Eenvoudige klachten proberen wij direct op te lossen. U bespreekt het probleem gewoon met de betreffende medewerker. Is uw klacht ingewikkelder van aard en niet één-twee-drie opgelost, dan kunt u een klacht bij ons indienen.

U kunt uw klacht zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch kenbaar maken. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken op te nemen:
  • Uw contactgegevens
  • De datum waarop u uw schrijven verstuurt
  • Een heldere beschrijving van uw klacht
  • Eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken
  • Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen.

Uw klacht kunt u indienen bij de Afdeling Deelnemersadministratie SOE
Per post:
Sdu Opleidingen
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
Per telefoon: (070) 378 96 97
Per e-mail: opleidingen@sdu.nl

Behandeling van uw klacht
Binnen drie werkdagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven er naar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die uw klacht behandelt, kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.

Reactie op uw klacht
U ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier.

Klachtenprocedure
De klachtenprocedure is van toepassing op alle diensten van Sdu Opleidingen & Events.