Algemene voorwaarden Sdu PO Deal

In deze voorwaarden bij deelname wordt verstaan onder:
- Het Sdu All Inclusive PO Deal pakket
- PO Deal met een vast aantal punten 
- Kantoordeal met een vast aantal punten

Ingangsdatum
De PO Deal gaat in op het moment van aankoop van de PO Deal via www.sdujuridischeopleidingen.nl of op het moment dat u aangeeft dat de PO Deal in zal gaan. 

Het cursusaanbod van Sdu Opleidingen & Events
Cursussen, trainingen, seminars, symposia en congressen waarbij Sdu Opleidingen & Events expliciet als organisator vermeld is en/of welke vermeld zijn op www.sdujuridischeopleidingen.nl. Indien de cursus slechts het Sdu logo voert zonder tevens aan ten minste 1 van deze voorwaarden te voldoen, of expliciet vermeld is bij de cursusomschrijving dat de cursus geen onderdeel van de PO Deal is, valt de cursus niet onder het aanbod van Sdu Opleidingen & Events als bedoeld in deze voorwaarden.

Voor PO-deals die na 31-12-2020 wordt afgenomen, geldt dat meerdaagse opleidingen en cursussen niet onder de PO-deal vallen. Wel geldt er 50% korting voor deze meerdaagse educatiemogeljikheden.

Voorwaarden bij deelname
 1. U kunt met het All Inclusive pakket vanaf de ingangsdatum tot en met de einddatum een onbeperkt aantal cursussen uit het PO Deal-cursusaanbod van Sdu Opleidingen & Events volgen.     
 2. U kunt met PO deal of kantoordeal met een vast aantal punten vanaf de ingangsdatum tot en met de einddatum een cursussen uit het PO Deal-cursusaanbod van Sdu Opleidingen & Events volgen ter waarde van het aantal punten dat bij uw deal hoort. 
 3. Het pakket geldt zowel voor PO-waardige als niet PO-waardige cursussen, trainingen, seminars, symposia en congressen van Sdu Opleidingen & Events. Het pakket is, tenzij anders vermeld, niet te combineren met al bestaande of toekomstige Sdu regelingen of kortingen.
 4. Het All Inclusive pakket is persoonsgebonden. U kunt geen vervanger in uw plaats deel laten nemen. Bij twijfel dient u ter plaatse een machtigingsformulier te tekenen en/of medewerkers van Sdu Opleidingen & Events of door haar ingeschakelde hulppersonen een geldig identiteitsbewijs met foto te tonen.
 5. De PO Deal en de kantoordeal met een vast aantal punten is toegankelijk voor meerdere medewerkers van een kantoor. Middels het account waarmee de kantoordeal is aangeschaft kunnen verschillende deelnemers worden ingeschreven met PO Deal punten totdat de limiet van het aantal punten is bereikt.
 6. Bij elke inschrijving voor een cursus conform het pakket, verplicht u zich om eventuele verhindering uiterlijk 1 werkdag voor de cursusdag waarvoor u zich heeft opgegeven schriftelijk (per e-mail aan opleidingen@sdu.nl) aan Sdu Opleidingen & Events door te geven. In het geval u een cursusdag niet bijwoont en ook niet tijdig annuleert, zijn wij genoodzaakt om € 75 excl. BTW administratiekosten in rekening te brengen.
 7. Indien de cursus van uw voorkeur al is volgeboekt wordt u, indien u dit wenst, bovenaan de wachtlijst gezet. Bij meerdere verzoeken op basis van dit pakket, wordt deze rangorde bepaald op volgorde van ingangsdatum van het pakket.
 8. Betaling van het All Inclusive pakket van € 2.095 (exclusief 21% BTW) dient, te rekenen vanaf de ingangsdatum van het pakket, binnen 30 dagen en in één termijn te geschieden. U ontvangt hiervoor een factuur. Bij niet tijdige betaling kan Sdu Opleidingen & Events u de kosten van al gevolgde cursussen tegen het basistarief (zonder korting) in rekening brengen. Verder gebruik van het pakket kan pas wanneer de deelnemer de betaling heeft voldaan.
 9. Betaling van de PO Deal of kantoordeal met een vast aantal punten (prijs afhankelijk van het puntenaantal exclusief 21% BTW) dient, te rekenen vanaf de ingangsdatum van het pakket, binnen 30 dagen en in één termijn te geschieden. U ontvangt hiervoor een factuur. Bij niet tijdige betaling kan Sdu Opleidingen & Events u de kosten van al gevolgde cursussen tegen het basistarief (zonder korting) in rekening brengen. Verder gebruik van het pakket kan pas wanneer de deelnemer de betaling heeft voldaan.
 10. In geval van betaling in termijnen dienen de termijnen op de met u afgesproken data voldaan te worden. Mocht u éénmaal met tijdige betaling in gebreke blijven, dan vervalt de betaalregeling en zal de gehele eventueel alsdan resterende vordering direct opeisbaar zijn. In dat geval behouden wij ons het recht voor de verdere behandeling over te dragen aan ons incassobureau, in welk geval de vordering nog zal worden verhoogd met rente en kosten.
 11. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal de Manager Sdu Opleidingen & Events, met inachtneming van de bij Sdu geldende regels en voorwaarden, een bindende beslissing nemen en u daarover berichten.
 12. Sdu Opleidingen & Events behoudt zich, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn, het recht voor om:
 • zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
 • deelname aan het pakket zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 • een cursus van het pakket uit te sluiten, dit zal bij desbetreffende cursus vermeld staan.
 • een cursus zonder opgave van redenen te annuleren. U ontvangt daarvan tijdig bericht.
 • inhoud en aanbod op de website van Sdu Opleidingen & Events en de daarop vermelde rechtsgebieden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 • het pakket, de voorwaarden en/of de prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen.
 • u van (verdere) deelname uit te sluiten indien u, ter beoordeling van Sdu Opleidingen & Events, op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Sdu Opleidingen & Events of derden.