Afwijkende voorwaarden

Voor de een Basisopleiding Mediation geldt afwijkende voorwaarden. De afwijkende voorwaarden vind je hieronder. Deze opleidingen maken ook geen deel uit van het PO Deal aanbod.

Algemene voorwaarden Geldend voor de Sdu Basisopleiding Mediation 

Artikel 1. Definities
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen deelnemers van de Basisopleiding Mediation. Deze voorwaarden zijn specifiek van toepassing op de tiendaagse daagse opleiding Basisopleiding Mediation. Onder deelnemer wordt verstaan een ieder die zich heeft ingeschreven voor de Basisopleiding Mediation.

Artikel 2. Inschrijvingen
Inschrijving voor de Basisopleiding Mediation geschiedt door het aanmelden via de link op de website. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 3. Betaling
De deelnemer is verplicht het verschuldigde bedrag vooraf te betalen. Indien in de brochure is vermeld dat een factuur wordt toegezonden dient betaling binnen dertig dagen na ontvangst factuur te zijn voldaan; in andere gevallen vóór de op de factuur vermelde tijdstip, maar nooit later dan een week voor aanvang van de training. Betalingen in termijnen voor deze Basisopleiding Mediation is mogelijk. Indien je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kun je contact opnemen met de deelnemersadministratie van Sdu Opleidingen. Bij betaling in termijnen dient de deelnemers zelf tijdig de betaling te voldoen. Bij niet stipte betaling van deeltermijnen vervalt de overeenkomst tot deelbetalingen te vervallen. De deelnemer is dan verplicht tot betaling van de nog gehele openstaande vordering.
Indien de deelnemer of opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt is deze in verzuim. In dit geval kan het instituut de betalingsvordering in handen geven of overdragen aan een incassobureau. De deelnemer resp. opdrachtgever is aansprakelijk voor de kosten verbonden aan de incasso.

Artikel 4. Annulering
1. Annulering van deelname dient schriftelijk te geschieden.
2. Voor de Basisopleiding Mediation geldt dat bij:
• annulering tot 2 maanden vóór aanvang geen administratiekosten in rekening worden gebracht
• annulering binnen 2 maanden tot één maand vóór aanvang van de opleiding één-derde van de opleidingskosten in rekening wordt gebracht
• annulering binnen één maand tot één week vóór aanvang van de opleiding de helft van de totale opleidingskosten in rekening wordt gebracht
• annulering binnen één week vóór aanvang van de opleiding het volledige bedrag van de opleidingskosten in rekening wordt gebracht.

3. In geval van verhindering is een deelnemer gerechtigd om een vervanger te sturen.

4. Sdu Opleidingen is gerechtigd om de Basisopleiding Mediation tot 14 dagen voor de eerste cursusdag te annuleren op grond van bijvoorbeeld onvoldoende inschrijvingen of organisatorische redenen. Na die tijd kan de Basisopleiding Mediation worden geannuleerd wegens bijzondere onvoorziene omstandigheden.

Artikel 5. Uitvoering training
Sdu Opleidingen kan de inhoud van de Basisopleiding Mediation te allen tijde wijzigen.

Artikel 6. Intellectuele eigendom en geheimhouding
Een deelnemer en/of opdrachtgever is niet gerechtigd cursusmateriaal anders te gebruiken dan voor individueel eigen gebruik als ondersteuning van de cursus of dit op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
Al het schriftelijk materiaal dat verstrekt wordt tijdens de opleidingsactiviteiten blijft eigendom van Sdu Opleidingen. Zonder voorafgaande toestemming is het een deelnemer of opdrachtgever niet toegestaan materiaal te kopiëren.

Artikel 7. Geschilbeslechting
Geschillen tussen Sdu Opleidingen en deelnemer/opdrachtgever worden in eerste instantie voorgelegd aan een onpartijdige mediator.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Sdu Opleidingen spant zich naar vermogen in om kwaliteit te leveren voor de gehele Basisopleiding Mediation, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Sdu Opleidingen zal niet aansprakelijk zijn voor fouten in materiaal of trainingen en voor andere fouten of tekortkomingen die niet het gevolg zijn van schuld of grove nalatigheid Sdu Opleidingen.

Artikel 9. PO Deal
Deze opleiding maakt geen deel uit van het PO Deal aanbod.