K.D. (Karien) Sijpkes

Karien Sijpkes is Legal Counsel bij A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) BV en Voorzitter Sectie Intellectuele Eigendom bij het NGB.