Opleidingen & Events
 1. Home
 2. /
 3. Cursussen
 4. /
 5. Driedaagse Verdiepingscursus Financiering & Zekerheden**
inschrijven


Sprekers

Contact
Inhoudelijke informatie
drs. Crescens Akkermans
Congresmanager
(070) 378 95 33
c.akkermans@sdu.nl

Organisatorische informatie
Diana Vereecken 
Senior Congrescoördinator
(070) 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl
Deel deze cursus

Terug naar het overzicht

Driedaagse Verdiepingscursus Financiering & Zekerheden**

Vrijdagmiddag 11, 18 en 25 mei. Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie


Middag 1: De bancaire kredietovereenkomst (vrijdagmiddag 11 mei)
Middag 2: Persoonlijke zekerheidsrechten (vrijdagmiddag 18 mei)
Middag 3: Pand en hypotheek (vrijdagmiddag 25 mei)

Bij ondernemen spelen (bancaire) financiering en de daarbij behorende zekerheden een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol. Immers, zonder financiering geen activiteiten en zonder zekerheden geen bancaire financiering. Voor financiers, waaronder banken, en geldnemers speelt daarbij een aantal belangrijke vragen. Waarop te letten bij het sluiten van een kredietovereenkomst? Over welke bepalingen valt te onderhandelen? Welke kansen en risico’s zijn er als de kredietnemer in moeilijkheden verkeert? Kan de kredietovereenkomst worden opgezegd? Welke persoonlijke en zakelijke zekerheden zijn er, welke risico’s zijn daaraan verbonden, voor de bank en voor de kredietnemer? Hoe worden ze gevestigd en hoe uitgewonnen? Wat zijn de gevolgen van een faillissement voor de zekerheden?

Tijdens drie middagen krijgt u van een expert in deze materie een goed en helder beeld van alle belangrijke (juridische) aspecten rondom financiering en zekerheden. Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte van het complete financieringstraject en weet u valkuilen te vermijden. De cursus is zeer praktisch van aard waardoor u de opgedane kennis meteen kunt toepassen in de praktijk. 

De cursussen De bancaire kredietovereenkomst, Persoonlijke zekerheidsrechten en Pand en hypotheek zijn ook apart te volgen.

Bestemd voor: advocaten en (bedrijfs)juristen 


lees meer   


inschrijven

Programma


Programma middag 1 (vrijdagmiddag 11 mei): De bancaire kredietovereenkomst

12:30 – 13:00 uur
Ontvangst met belegde broodjes

13:00 – 15:00 uur
Documentatie en de kredietnemer in financiële moeilijkheden

- Documentatie

 • Algemene Bankvoorwaarden
 • Algemene voorwaarden van kredietverlening

- De kredietnemer in financiële moeilijkheden

 • Aantasting van zekerheidsrechten met de faillissementspauliana
 • Aansprakelijkheid van de bank wegens een opgewekte schijn van kredietwaardigheid
 • Verhaal door de bank door verrekening
 • Verhaal door de bank na onderhandse verkoop van met pand of hypotheek bezwaarde goederen

mr. dr. ing. A.J. (Ronald) Verdaas 

15:00 – 15:30 uur
Pauze 

15:30 – 17:30 uur
Opzegging

- Bevoegdheid tot opzegging
- Gegronde reden vereist?
- Beperking van de opzeggingsbevoegdheid door de redelijkheid en billijkheid
- Toetsing van de opzeggingsbevoegdheid
- Relevante feiten en omstandigheden
- Procederen over kredietopzegging: wat te stellen en te vorderen?
- Oordelen over kredietopzegging: wat te beslissen en hoe te motiveren?

mr. dr. ing. A.J. (Ronald) Verdaas 
 

Programma middag 2 (vrijdagmiddag 18 mei): Persoonlijke zekerheidsrechten


12:30 – 13:00 uur
Ontvangst met belegde broodjes

13:00 – 15:00 uur
Hoofdelijkheid, borgtocht en toestemming

- Hoofdelijkheid en borgtocht

 • Hoofdelijkheid of borgtocht?
 • Particulieren of zakelijke borg?
 • Zorgplicht jegens (echtgenoten van) borgen

- Toestemming echtgenoot/geregistreerd partner (art. 1:88 BW)

 • Voor welke rechtshandelingen?
 • Betekenis van de uitzonderingen in art. 1:88 BW
 • De gevolgen van het ontbreken van de vereiste toestemming, waaronder verjaring van de vernietigingsbevoegdheid, gevolgen van vernietiging

mr. dr. ing. A.J. (Ronald) Verdaas 

15:00 – 15:30 uur
Pauze 

15:30 – 17:30 uur
Bankgaranties

- Uitleg bankgaranties
- Beginsel van strikte conformiteit
- Het beoordelen van claims
- Willekeurige en bedrieglijke claims
- Zorgplicht van de bank jegens de opdrachtgever en de begunstigde
- Rechtsmaatregelen ter verhindering van betaling
- Overdracht, verpanding en beslag
- Gevolgen van faillissement, in het bijzonder van de huurder ingeval van een huurgarantie

mr. dr. ing. A.J. (Ronald) Verdaas 

 
Programma middag 3 (vrijdagmiddag 25 mei): Pand en hypotheek

 
12:30 – 13:00 uur
Ontvangst met belegde broodjes

13:00 – 15:00 uur
Pandrecht

- Waarop kan een pandrecht worden gevestigd?

 • Lidmaatschapsrechten
 • Assurantieportefeuilles
 • Toekomstige vorderingen
 • Vordering waarop een ‘onoverdraagbaarheidsbeding’ van toepassing is

- Hoe kan een pandrecht worden gevestigd?

 • Op toekomstige voreringen
 • Op bijzondere objecten zoals een lidmaatschapsrecht
 • Krachtens volmacht

- Bevoegdheden van de pandhouder op grond van:

 • De wet
 • De documentatie
 • De jurisprudentie van de Hoge Raad

- Verhaalsuitoefening

 • Verkoop of inning en verhaal
 • Onderhandse verkoop
 • Gevolgen van faillietverklaring van de pandgever

mr. dr. ing. A.J. (Ronald) Verdaas 

15:00 – 15:30 uur
Pauze 

15:30 – 17:30 uur
Hypotheek

- Uitleg van hypotheekaktes
- Huurbeding
- Inhoud
- Uitoefening
- Beheers- en ontruimingsbeding

 • Inhoud
 • Uitoefening

- Executieperikelen

 • Onderhandse verkoop: executoriaal of niet?
 • Oneigenlijke lossing door de curator
 • Onderhandse executoriale verkoop door curator

Pand én hypotheek

- Gevolgen van faillietverklaring van de pand of hypotheekgever
- Termijnstelling door de curator ex art. 58 lid 1 Fw

 • Wat is een redelijke termijn?
 • Wat moet de pand- of hypotheekhouder binnen de termijn doen?
 • Wanneer misbruikt de curator zijn bevoegdheid?

- Eén pand-of hypotheekrecht en meerdere financiers (overwaarde-arrangement)

mr. dr. ing. A.J. (Ronald) Verdaas 

Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact
Inhoudelijke informatie
drs. Crescens Akkermans
Congresmanager
(070) 378 95 33
c.akkermans@sdu.nl

Organisatorische informatie
Diana Vereecken 
Senior Congrescoördinator
(070) 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl
Deel deze cursus

Terug naar het overzicht