Opleidingen & Events
  1. Home
  2. /
  3. Cursussen
  4. /
  5. Basisopleiding slachtoffer- en letselzaken*
inschrijven


Sprekers

Contact

Inhoudelijke informatie
mr. Carla Leentjens
Senior Congresmanager
(06) 50030847
c.leentjens@sdu.nl

Organisatorische informatie
Wina Ori
Congrescoördinator 
(070) 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht

Basisopleiding slachtoffer- en letselzaken*

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand, 7, 9, 21 en 23 november 2018


Woensdag 7 november, vrijdag 9 november, woensdag 21 november en vrijdag 23 november 2018

Bestemd voor advocaat-stagiaires, advocaten

De Raad voor Rechtsbijstand stelt deze basisopleiding (20 NOvA PO/VSO) verplicht voor advocaten die slachtoffers bijstaan in het strafproces.

Deze basisopleiding ziet op kennis en vaardigheden op strafrechtelijke, civielrechtelijke en psychologische onderwerpen. Na het volgen van de vier opleidingsdagen beschikt u over een basisniveau van kennis en vaardigheden op het gebied van Letsel- en Slachtofferzaken en bent u in staat om op deskundige wijze die zaken af te handelen. Tevens voldoet u aan de eisen van de Raad voor Rechtsbijstand. 

De sprekers zijn afkomstig uit de advocatuur (letselpraktijk en strafrecht), Openbaar Ministerie en de wetenschap/rechtspraak, maar ook werkzaam bij Stichting Slachtofferhulp Nederland.

Aanvullende informatie: 
Dit programma is samengesteld door de Raad voor Rechtsbijstand en het is dan ook niet mogelijk om wijzigingen door te voeren in dit programma. Het niveau is basis en belicht de theorie met een praktische inslag. lees meer   


inschrijven

Programma


Dag 1
Onderwerp: Strafrecht deel I (5 PO)
Datum: woensdag 7 november 2018 

Sprekers:
- mr. Jouke Osinga, officier van justitie arrondissementsparket Oost-Nederland
- mr. Leo Hendriks, advocaat in Maastricht en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem

12:30 - 13:00 uur 
Ontvangst met lunch

13:00 - 14:00 uur 
Relevante regelgeving
- Aanwijzing slachtofferzorg
- Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik
- Aanwijzing Mensenhandel
- Europese wetgeving en Internationale verdragen met betrekking tot het slachtoffer
- Relevante jurisprudentie

14:00 - 15:00 uur 
Aangifte door het slachtoffer
- Tegen welke problemen loopt het slachtoffer aan tijdens de aangifte?
- De rechten en positie van het slachtoffer na de aangifte
- Wat is een slachtoffer?
- Minderjarige als slachtoffer
- Wat is het verschil tussen het bijstaan en het vertegenwoordigen van een slachtoffer?

15:00 - 15:30 uur
Pauze

15:30 - 16:30 uur
Het opsporingsonderzoek
- Wat zijn de rechten van het slachtoffer tijdens het opsporingsonderzoek?
- Wat is de positie van de advocaat in deze fase van het onderzoek?
- Voortgang van het onderzoek
- Inzage in en het ontvangen van het politiedossier
- Hoe het slachtoffer bij te staan in deze fase

16:30 - 17:30 uur 
De vervolgfase 
- Contact met het Openbaar Ministerie
- Het opvragen van het gehele strafdossier
- Stellen als benadeelde partij in het strafproces
- Slachtoffergesprek met de Officier van Justitie
- Beklag ex artikel 12Sv.

17:30 - 18:00 uur 
Pauze met warme snack

18:00 - 19:00 uur 
Rechtsbijstand slachtoffer bij het getuigenverhoor
- Welke rol speelt het slachtoffer in het gerechtelijk vooronderzoek?
- Getuigenverhoor bij de rechter-commissaris
- Positie van de advocaat tijdens deze fase
- Hoe het slachtoffer voor te bereiden op het getuigenverhoor
- Hoe het slachtoffer bij te staan tijdens het getuigenverhoor

19:00 uur
Einde programma 

Dag 2
Onderwerp: Strafrecht, deel II (4 PO) en Psychologische onderwerpen (2 PO)
Datum: vrijdag 9 november 2018 

Sprekers:
- mr. Fréderique ten Berge, advocaat bij Ten Berge Leerkotte Advocaten in Utrecht
- dr. Renée Kool, universitair hoofddocent/onderzoeker Universiteit Utrecht, tevens rechter-plaatsvervanger bij rechtbank Midden Nederland
- Bert Kampsteeg, trainer Slachtofferhulp Nederland

11:00 uur - 11:30 uur
Ontvangst

11:30 - 12:30 uur
Vordering benadeelde partij
- Inhoud vordering benadeelde partij
- Wie kan zich in het strafproces voegen als benadeelde partij?
- In welke fase voegen als benadeelde partij?
- Behandeling als procespartij
- Informatieverstrekking aan cliënt
- Beslag
- Executie strafvonnis

12:30 - 13:15 uur
Lunch

13:15 - 14:15 uur 
Het spreekrecht
- De procedure van het spreekrecht
- Verschillende aspecten van het spreekrecht
- Ondersteuning bij het opstellen van een schriftelijke slachtofferverklaring

14:15 - 15:15 uur 
De zitting
- Voorbereiding van het slachtoffer op de zitting

15:15 - 15:30 uur
Pauze

15:30 - 16:30 uur 
Overige
- De piketregeling
- Financiering van de rechtsbijstand
- Proceskosten
- Voorschotregeling
- Het misbruik in de Rooms-Katholieke kerk en overheidsinstellingen
- Het LEBZ
- Huiselijk geweld en huisverbod

16:30 - 17:00 uur
Pauze met warme snack

17:00 - 19:00 uur
Psychologische onderwerpen:
Psychische aspecten
- Psychische problemen van slachtoffers
- De gevolgen voor de slachtoffers
- Mogelijke therapieën voor slachtoffers
- Slachtofferhulp, samenwerking met case-management
- Hoe om te gaan met getraumatiseerde cliënten?

19:00 uur
Einde programma

Dag 3

Onderwerp: Civielrecht deel I (5 PO)
Datum: woensdag 21 november 2018 

Sprekers:
- mr. Jasper Keizer, advocaat bij SAP letselschade advocaten te Amersfoort
- mr. Freek Schultz, advocaat bij SAP letselschade advocaten te Amersfoort

12:30 - 13:00 uur 
Ontvangst met lunch

13:00 - 14:00 uur 
Aansprakelijkheid I
- De onrechtmatige daad In het algemeen
- De onrechtmatige daad specialis
- Jurisprudentie met betrekking tot de onrechtmatige daad
- Verschil onrechtmatige daad en toerekenbare tekortkoming

14:00 - 15:00 uur 
Aansprakelijkheid II
- Kelderluikcriteria
- Gevaarzetting
- Zorgvuldigheidsnorm
- Waarschuwingsplicht
- Hoofdelijke aansprakelijkheid
- Eigen schuld of medeschuld van het slachtoffer

15:00 - 15:30 uur
Pauze

15:30 - 16:30 uur
Bewijs 
- Bewijskracht onherroepelijk strafvonnis
- Verdeling bewijslast in civiele procedures
- Vaststellen van causaal verband
- Omkeringsregeling
- Toerekening schade bij schending verkeers- en veiligheidsnorm
- Deskundigenrapport

16:30 – 17:30 uur
Verjaring
- Kort verjaringstermijn
- Lang verjaringstermijn
- Verjaring bij minderjarigen
- Stuiting van het verjaringstermijn
- Verjaring en redelijkheid en billijkheid

17:30 - 18:00 uur
Pauze met warme snack
 

18:00 - 19:00 uur 
Civiele procedure 
- Hoe een civiele vordering in te stellen? 
- In welke fase van het stafproces een civiele vordering instellen?
- Procesregels met betrekking tot het instellen van een civiele vordering
- Mogelijke andere civiele procedures (bodemzaak, deelgeschil, voorlopig getuigenverhoor etc.)
- Op welke manier stel je de veroorzaker aansprakelijk?
- Conservatoir beslag leggen

19:00 uur
Einde programma

Dag 4
Onderwerp: Civielrecht deel II (4 PO)
Datum: vrijdag 23 november 2018 

Sprekers:
- mr. René Hebly, 
advocaat bij SAP letselschade advocaten te Amersfoort

12:30 - 13:00 uur 
Ontvangst met lunch

13:00 uur - 14:00 uur 
Schadevergoeding I 
- De vordering
- Schadevergoedingsmaatregel
- De toepassing van de schadevergoedingsmaatregel
- Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding
- Incasso vordering door CJIB

14:00 - 15:00 uur
Schadevergoeding II
- Concrete en abstracte schadebegroting
- Verplaatste schade
- Eigen schade ouder of familie
- Schade minderjarige

15:00 - 15:30 uur
Pauze

15:30 - 16:30 uur
Schadevergoeding III 
- Welke schadeposten mogelijk?
- Toepassing richtlijnen van de Letselschaderaad
- Immateriële schade
- Shockschade en affectieschade
- Buitengerechtelijke kosten

16:30 - 17:30 uur
Schadefonds Geweldsmisdrijven
- Wat houdt het Schadefonds Geweldsmisdrijven in?
- Wie kunnen er een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven?
- Hoe stel je een beroep in op het Schadefonds Geweldsmisdrijven?
- Wat zijn de verjaringstermijnen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven?
- Hoe verloopt een aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven?
- Welke schadebedragen kunnen er op basis van de beleidsregels worden uitgekeerd?

17:30 uur
Einde programma

Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact

Inhoudelijke informatie
mr. Carla Leentjens
Senior Congresmanager
(06) 50030847
c.leentjens@sdu.nl

Organisatorische informatie
Wina Ori
Congrescoördinator 
(070) 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht