Certified Chemical Safety Expert // CCSE

3-daagse opleiding 9, 13 en 20 juni 2022

Inschrijven
 • Data
  9 jun 2022
  13 jun 2022
  20 jun 2022
 • Locatie
  BCN Zwolle
 • Kosten
  € 2850,00 excl. BTW

Certified Chemical Safety Expert

In de praktijk spreken wij veel veiligheidsfunctionarissen die aangeven dat zij behoefte hebben aan praktische en toepasbare kennis over wetgeving, en tevens aan een verdieping van hun kennis over veilig werken met chemische producten.

Heeft u al eens gedacht, als veiligheidsprofessionals, aan de toonaaangevende opleiding CCSE® (Certified Chemical Safety Expert) veilig werken met chemische producten, met certificering?

CCSE® geeft u namelijk een verbreding van uw chemische veiligheid kennis en is een perfecte aanvulling op uw basiskennis die u opdoet op de VCA, MVK en HVK opleidingen. CCSE® opleiding geeftt u een combinatie van de wettelijke kaders, chemische basiskennis en praktische chemische veilgheid toepasbaarheid.

Na het volgen is uw kennis over chemische veiligheid en wetgeving up-to-date, u herkent gevaarlijke situaties en weet deze te voorkomen. CCSE-opleiding is de enige opleiding in Nederland op het gebied van chemische veiligheid met een certificering.

Een gedetailleerde en praktisch uit te voeren RI&E gevaarlijke stoffen is nu gemakkelijk te maken of aan te scherpen.Tevens kunt u SDS-en lezen, kent u de verschillende PBM’s en weet hoe u de maatregelen kunt communiceren.

Wordt adviesvaardig met CCSE.

Voor meer informatie kunt u hier de studiehandleiding opvragen.

3 SKO punten/ 6 CCSE punten

Programma CCSE

Programma
Dag 1
12:00 - 20:00

Eerste dag met lunch en diner

PROGRAMMA - Totaal 3 dagen

Dag 1

1. Begrippen
• Periodiek systeem
• Aggregatietoestanden
• CAS-nummer
• Kookpunt en vluchtigheid
• Brandbare vloeistoffen/vlampunten
• Zelfontbrandingstemperatuur
• Explosiegrenzen
• Lipofiele en hydrofiele stoffen
• Acute toxiciteit
• Gevaren en risico’s
• Risico = kans x effect

2. Wettelijk kader
• Indelingen in gevaarlijke stoffen (CLP en ADR)
• Etikettering
• Stochastische versus deterministische effecten
• Registratie chemicaliën
• CMR-stoffen
• REACH
• BRZO en ARIE
• Veiligheidsbeheerssysteem (VBS)
• CBRN
• Arbowetgeving
• RI&E en de weging in drie categorieën.

3. Voorlichting en toezicht
• Ongevallen (matigingsgronden)
• Eisen aan instructie (frequentie, aantoonbaarheid)
• Adequaat toezicht

12:00 - 20:00

Tweede dag met lunch en diner

Dag 2

4. Risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen
• Effecten van stoffen
• Grenswaarden
• Hoe komt toxisch effect tot stand?
• Welke stoffen als eerste beoordelen? Control Banding
• Relatieve Inhalatie Risico (RIR-index)
• Drie werkwijzen: schatten, meten en spoor 3
• NEN-EN 689
• Spoor 3
• Chemische informatie
• Arbeidshygiënische strategie
• Ventilatietechnieken

5. Het SDS
• SDS-en
• Checken of de SDS voldoet: via http://www.vib-check.nl/
• Werkplekinstructiekaarten.

6. PGS 15: Opslag verpakte gevaarlijke stoffen
• Algemene uitgangspunten
• Stoffen die niet onder de PGS 15 vallen
• Werkvoorraad
• Opslagvoorziening binnen een bedrijfsgebouw (H3)
• Aparte opslagvoorziening buiten het bedrijfsgebouw (of aanpalend
daaraan) (H4)
• Beschermingsniveaus
• Gasflessen
• Tijdelijke opslag

12:00 - 20:00

Derde dag met lunch en diner

Dag 3

7. Incidenten
• Incidenten met gassen
• Incidenten met brandbare vloeistoffen en vaste stoffen
• ATEX
• Incidenten met oxiderende stoffen
• Incidenten met giftige en bijtende stoffen
• Incidentvoorzieningen

8. Persoonlijke bescherming
Laatste stap in de arbeidshygiënische strategie
• Drie categorieën
• Risico’s bij het werken met PBM’s
• Risico’s van gebruik PBM’s
• Bedrijfskleding
• Handschoenen
• Adembescherming

9. Bespreken van casussen
• Casussen van de cursisten

Contact

Inhoudelijke informatie en organisatorische informatie:
Merel Oorschot
(070) 378 0059
m.oorschot@sdu.nl