Actievoorwaarden '15% korting op alle eendaagse!'

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘15% korting op alle eendaagse!’ (hierna: “Actie”).

 1. De Actie wordt georganiseerd door Sdu B.V., gevestigd aan de Maanweg 174, 2516 AB Den Haag (hierna: “Sdu”) en dient ter promotie van alle eendaagse cursussen en opleidingen in november en december 2022, zoals die in november en december 2022 worden aangeboden door Sdu.
 2. De Actie loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022 (hierna: “Actieperiode”) en geeft recht op een korting op de prijs van eendaagse cursussen en opleidingen van Sdu.
 3. Deelnemers aan de Actie zijn alle personen die in de periode tussen 1 november 2022 en 31 december 2022 een (online, on demand, E-learning of fysieke) ééndaagse cursus bij Sdu afnemen en volgen, en hiervoor gebruikmaken van de kortingsvoucher.
 4. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze actievoorwaarden. De Actievoorwaarden zijn in te zien op de website www.sdujuridischeopleidingen.nl/najaar22.
 5. De Actie is uitsluitend van toepassing op de afname van ééndaagse cursussen (de Actie is niet van toepassing op de afname van meerdaagse opleidingen).
 6. Deelnemers aan de cursussen van Toxic en de PO deal zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. Medewerkers van Sdu zijn eveneens uitgesloten van deelname aan de Actie
 7. De actie geldt niet op reeds gedane aankopen die buiten de Actieperiode hebben plaatsgevonden.
 8. De korting is niet overdraagbaar en wordt niet in contanten uitgekeerd of anderszins omgeruild.
 9. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Actie. De Actie wordt op geen enkele manier gesponsord.
 10. Sdu gebruikt de persoonsgegevens van de Deelnemers ter registratie van het aantal deelnemers m.b.t. de betreffende cursus en het aanleveren van eventueel studiemateriaal. De persoonsgegevens van de Deelnemers zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de gegevens zijn verkregen, of worden doorverkocht aan derden.
 11. Sdu is niet aansprakelijk voor eventuele schade geleden door deelname aan de Actie of schade die daaruit voortvloeit.
 12. Sdu behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Sdu daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Sdu bekend worden gemaakt via de website www.sdujuridischeopleidingen.nl/najaar22.
 13. In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Sdu.
 14. Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk worden gericht aan Sdu, afdeling Marketing, Postbus 20025, 2500 EA Den Haag of via e-mail opleidingen@sdu.nl onder vermelding van ‘Haal nu uw laatste punten van het jaar’, waarna binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Sdu.
 15. De Actie en deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen of vorderingen verband houdend met de Actie worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Opgesteld op 26 oktober 2022.